IEDM

IEDM Advanced Logic Technology Committee

Sandy Liao, Chair
Intel

Peter Baars
Globalfoundries

Keunhwi Cho
Samsung

Charles Chu
AMAT

Serge Ecoffey
University de Sherbrooke

Ying Li
LAM

Chee-Wei Liu
Nat’l Taiwan Univ.

Sylvain Maitrejean
CEA-LETI

Huiling Shang
TSMC

Chang-Hong Shen
Nat’l Nano Devices Lab

Anabela Veloso
IMEC

Tadashi Yamaguchi
Renesas

Sam Yang
Qualcomm

Yi Zhao
Zhejiang Univ.