IEDM

IEDM Advanced Logic Technology Committee

Sandy Liao, Chair
Intel

Peter Baars
Globalfoundries

Keunhwi Cho
Samsung

Charles Chu
AMAT

Serge Ecoffey
University de Sherbrooke

Ying Li
LAM

CheeWee Liu
Nat’l Taiwan Univ.

Sylvain Maitrejean
CEA-LETI

Huiling Shang
TSMC

Chang-Hong Shen
TSRI

Anabela Veloso
IMEC

Tadashi Yamaguchi
Renesas

Sam Yang
Qualcomm

Yi Zhao
Zhejiang Univ.